Student će nakon uspješno položenog predmeta moći:
- provesti analizu potreba za informacijskim sustavom poslovnog subjekta
- provesti prikupljanje podataka
- skicirati sheme poslovnih procesa
- napraviti dijagrame konteksta
- definirati strukturu baze podatka
- modelirati bazu podataka
- programirati web sučelje
- povezati web sučelje s bazom podataka
- postaviti web aplikaciju na internet