Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja za poznavanje i definiranje lebdećih pružnih vozilla

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Za upis kolegija odslušan kolegij: Željeznička vozila (32313). Za polaganje kolegija položen kolegij: Željeznička vozila (32313).

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanje i vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5% Kolokvij: 65% Usmeni ispit: 30%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i vježbi. Okrugli stolovi.