Opis predmeta: 

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja o željezničkim vučnim vozilima i vagonima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 10%. Kolokvij: 60%. Usmeni ispit: 30%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i vježbi. Rasprava.