Opis predmeta: 

Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnog znanja za konstrukciju, proizvodnju i održavanje željezničkih vučnih vozila i vagona.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Za upis kolegija odslušan kolegij: Željeznička vozila (32313). Za polaganje kolegija položen kolegij: Željeznička vozila (32313).

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5%. Kolokvij: 65%. Usmeni ispit: 30%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje u tijeku predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.