Opis predmeta: 


Ciljevi predmeta:
Upoznavanje fizikalnih svojstava radnih medija i njihova primjena u hidrauličnim sustavima, principa rada i izbora elemenata hidrauličkih pogona u mehanizmima transportnih sredstava i drugim mobilnim strojevima i uređajima. Projektiranje jednostavnih hidrauličkih sustava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:

Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja i vježbi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje: 5% Kolokvij: 65% Usmeni ispit: 35%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje u tijeku predavanja i vježbi.