Ciljevi kolegija: objasniti pojam optimuma u proizvodnji, opisati pojam intelitentne proizvodnje, objasniti primjenu AI u Projektiranju tehnoloških procesa (PTP), primijeniti odabrane metode AI u PTP - u, analizirati rezultate optimizacije primjenom AI u PTP, kreirati sustav odlučivanja u PTP - u, postaviti prioritete kod jednokriterijalnog/višekriterijalnog odlučivanja.