Opis predmeta: 

Zakoni i pravilnici koji reguliraju gradnju i rad uređaja i objekata, zaštitu na radu i zaštitu od požara.


Cilj kolegija: 

Upoznavanje inženjera strojarstva sa zakonskom regulativom i propisima u projektiranju, građenju i radu uređaja i objekata, zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta

Obaveze studenata:
Uredno pohađanje predavanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi propitivanje i debata: 10% Kolokvij: 70% Usmeni ispit: 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Propitivanje tijekom predavanja i rasprave.