Matlab logo
Namjena ovog tečaja je da vas upozna s glavnim elementima MATLABa i njegovim osnovnim funkcijama. Nakon ovog tečaja moći ćete koristiti MATLAB u različitim matematičkim izračunima, napisati program ili funkciju te svoje rezultate efektno grafički prikazati.
Cilj je tečaja upoznati vas s radom u MATLABu, pružiti vam osnovne informacije o tome kako primjenom MATLABa riješiti određeni zadatak. Ovaj tečaj predstavlja osnovu znanja i vještina koje morate savladati kako bi bili sposobni aktivno sudjelovati na vježbama kolegija 'Aerodinamika I', 'Performanse zrakoplova', i dr., a tako i kolokvirati pismeni dio tih kolegija.
Tečaj traje tri tjedna i prosječni polaznik trebao bi tri sata tjedno za uspješno savladavanje tečaja.